İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlar İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapabilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Çalışması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Madde 8
 • (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
 • (2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
 • (3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 • (4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.
 • (5) İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.
 • (6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

Madde 26/b

Bu kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası verilir.

İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri kapsamında verilen eğitimler 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 17. maddesi ve 07.04.2004 tarihli resmi gazete’de yayınlanan 25426 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında sürekli iyileştirme prensiplerini esas alacak şekilde planlanmaktadır. Tüm eğitimlerimiz yasal gereklilikler ışığında düzenlenmektedir.

Madde 4 —
 • İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.
 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
 • Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
 • İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
Madde 8 —
 • Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.
Madde 9 —
 • Eğitim programları, bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen eğitimin amacına uygun hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.
 • Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
 • Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır.
Madde 10 —
 • İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlayacaktır.
 • Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
 • İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.
 • İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.
 • Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.
Madde 11 —
 • Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.

Makina ve Ekipman Periyodik Kontrolleri

İşyerinizce yapılması zorunlu periyodik kontrolleri planlıyoruz ve uygulanılırlığının takibini yapıyoruz. Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının aldırılması için gerekli inceleme ve periyodik kontrol programlarını hazırlıyoruz ve bakımlarının yapılmasını sağlıyoruz.

Kaldırma araçları:
 • Vinçler
 • Forklifler ve şarjlı liftler
 • Yük asansörleri
 • Mobil vinç
 • Caraskal
Basınçlı kaplar:
 • Hava tankları
 • Kazanlar
 • Buhar jeneratörleri
 • Hidroforlar
 • Kompresörler
 • Vana tankları
Elektrik:
 • Elektrik tesisatı ve topraklama
 • Paratoner
 • Katotik koruma
 • Su boru hatları
 • Akaryakıt boru hatları
 • Doğalgaz boru hatları
 • Yer üstü depolama tankları

Zemin Etüdü Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Zemin etüdü Türkiye de maalesef 1999 Gölcük depreminden sonra tüm inşaatlarda yapılması zorunlu zemin taşıma gücü değerlendirme raporu olarak verilmektedir. Ülkemiz, jeolojik tarih süreci boyunca önemli levha haretlerine maruz kalmış ve jeolojik yönden bir çok levhaların (kıta) birbirleriyle çarpışması sonucu olarak kuzey Anadolu fayı , doğu Anadolu ve batıda ise horst – graben yapıları oluşmuştur. Her levha çarpışmasının bir kırık hattı (fay) oluşturduğu düşünülürse, bir çok levhanın çarpışmasıyla oluşmuş ülkemiz sınırlarında oluşan kırıkların ne kadar büyük ve tehlikeli kuşak içinde olduğu görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı ülkemizin bir çok yeri 1. dereceden deprem bölgesi olduğu düşünülecek olursa yapılacak her türlü inşaat faaliyetleri için deprem, sıvılaşma, heyelan ve kayma riski, gibi olumsuz durumların zemin güvenliği bakımından oldukça önlem alınması gereken bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Firmamız teknik elemanları tarafından gerçekleştirilen zemin etüdlerinde, ileride karşılaşılabilecek tehlikelere karşı bir takım önlemlerin daha önceden alınması sayesinde oluşabilecek hasarların önlenmesi için temel zeminine en uygun değerler belirlenip yapı projelerinin deprem tehlikesi ve maliyetinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Deprem sırasında zeminin taşıyabileceği maksimum yükü doğru belirlemek, hem binanın depremde çatlama hatta yıkılmasını önlemek, hemde zemine en uygun temel tipini önererek bina maliyetinin en aza indirilmesi açısından önemlidir.

Zemin etüdü yapılmadan önce firmamız teknik elemanları tarafından ön inceleme yapmak amacıyla, tapu bilgileriyle ya uydudan ya da araziye gidilerek bina özelliklerine göre şev durumu, topografik özellikler ve jeolojik olarak incelenir. Bu kriterlere göre sondaj, araştırma çukuru, sismik serilim sayısı belirlenir. Bu sayılar belirlendikten sonra ilgili arazi programı yapılır ve arazi çalışmaları yapıldıktan sonra en kısa sürede statik hesaplarda kullanılmak için gerekli değerler verilir ve iş yavaşlaması önlendikten sonra rapor yazımına başlanır. Rapor yazımı bittikten sonra ilgili meslek odaları, ilgili Belediye ve ya İl Özel İdaresi onayları yapılarak rapor teslim edilir.

 • Ortam fiziki şartlarının ölçümlenerek raporlanması risk haritalarının çıkartılmasının sağlanması
 • İşyerinizdeki çalışma ortamlarına yönelik hazırlanmış ölçüm sonuçlarını işyeri hekimi ile birlikte değerlendirilip, eksikliklerin ortaya çıkarılmasını sağlıyoruz.
 • Gürültü ölçümleri ve haritalandırması
 • Termal şartların ölçülmesi
 • Ortamdaki kimyasalların ölçülmesi
 • Vibrasyon ölçümü
 • İmisyon (hava kalitesi) ölçümleri
 • İşyeri makine ve ekipman sicil dosyalarının oluşturulması Çalışanların özlük dosyalarının kontrol edilmesi ve eksik evrakların hazırlanması

4857 sayılı iş kanunun, 77. Maddesi gereğince işverenler, çalışanlarının “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini belirlemek ve işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olan bilinçsizliğin neticesinde meydana gelmektedir. Gerek çalışanlar, gerekse yöneticiler için sürekli ve etkin iş güvenliği eğitimlerinin sürdürülmesi kaza olaylarının azalmasında ve daha elverişli bir çalışma ortamının sağlanmasında ciddi katkıda bulunmaktadır.

Firmamız, çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarını da göz önünde tutarak, Eğitim salonumuzda veya firma ortamında çağdaş metotlarla gerçekleştirmektedir.

Hedefimiz bu eğitimleri tüm çalışanlara ve yöneticilere vermek suretiyle yüksek bir iş güvenliği bilinci oluşturmak, böylece iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin minimize edilmesi ve ‘sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’na erişmektir.

Bunu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.

Eğitim Konuları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • İş hukuku- yasal sorumluluklar
 • İş Kazaları ve meslek hastalıkları
 • Yangın Eğitimleri ve tahliye tatbikatı senaryoları
 • Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
 • Kişisel Koruyucu ekipman kullanımı ve seçimi
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
 • Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • El Aletleri ve İş ekipmanlarının Kullanımında alınacak güvenlik tedbilreri
 • Basınçlı Kaplarda alınacak güvenlik tedbirleri
 • Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Ergonomi
 • Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • İş Makineleri
 • Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Tamir, Bakım ve Onarım İşlerinde alınacak güvenlik tedbirleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
 • Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
 • Temel İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliği’nde tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen heryirmi personel için bir, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her on personel için bir olmak üzere sertifikalı temel ilk yardım eğitimi almış “ilk yardımcı” bulundurulması zorunludur.

İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşumuzda görevli olan, T.C.Sağlık Bakanlığı eğitici sertifikalı eğitmenlerimizce uygulanacak 16 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü (112 Acil Şube Müdürlüğü) yetkilileri gözetiminde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan herkes, “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlk Yardımcı” olabilir.

"Daha iyi bir hizmet sunabilmek için güncelleniyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

+90 258 242 42 48

Müşteri Hattımız. Arayın, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olun.